شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت
شماره شناسایی انشعاب : *      
نام و نام خانوادگی متقاضی : *   نام پدر : *  
کد ملی : *   صادره از : *  
تاریخ تولد: *   کد پستی : *  

تلفن همراه:

*   تلفن ثابت : *  
پست الکترونیک :      
شهرستان : *   آدرس : *  
روستا:
*   *  
*   *  
*   *  
*   *  
*   *  
علت تفکیک کنتور : *  

 

دریافت تسویه حساب یا آخرین قبض پرداختی : *  
دریافت کپی شناسنامه مالک : *  
دریافت کپی کارت ملی : *  

* کد امنیتی:

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.