شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت
شماره شناسایی انشعاب : *      
نام و نام خانوادگی مالک : *   نام پدر : *  
کد ملی : *   صادره از : *  
تاریخ تولد : *   کد پستی : *  
تلفن همراه : *   تلفن ثابت : *  
پست الکترونیکی :      
شهرستان : *   آدرس : *  
روستا:
*   *  
*   *  
*   [ *  
*   *  
*   *  
کاربری یا تعرفه فعلی انشعاب  *   کاربری یا تعرفه مورد تقاضا  *  

 

لطفاً فرم 049-ف را با استفاده از لینک زیر دانلود نمائید و پس از پر نمودن آن در سایت بارگزاری نمائید.

دانلود فرم 049-ف

 

دریافت فرم 049-ف: *  
دریافت کپی شناسنامه مالک: *  
دریافت کپی کارت ملی مالک: *  
دریافت تسویه حساب یا آخرین قبض پرداختی : *  
دریافت کپی پروانه یا تأیید کاربری مورد تقاضا : *  

* کد امنیتی:

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.