شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

راهکاری جهت صرفه جویی درمصرف برق

مدیر امور آبفار شهرستان میبد گفت: راهکار صرفه جویی در مصرف برق تاسیسات در مجتمع آبرسانی رکن آباد انجام گردید  

راهکاری جهت صرفه جویی درمصرف برق

مدیر امور آبفار شهرستان میبد گفت: راهکار صرفه جویی در مصرف برق تاسیسات در مجتمع آبرسانی رکن آباد انجام گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمدرضا عسکری مقدم اذعان داشت:با ایجاد راهکارهایی جهت مدیریت سبز که نقش عمده ای در کاهش هزینه داشته است در این مجتمع انجام گردید، بدینگونه که پمپ چاههای مجتمع رکن آباد شهرستان میبد در زمان پیک مصرف برق خاموش ودر ساعات کم باری مخزن تکمیل می گردد ودر مواردی که سطح آب مخزن از مقداری که تعریف شده پایین تر بیاید فقط یک پمپ روشن می شود وسطح آب را در حد مطلوب نگه می دارد ومی توان تا حد زیادی در مصرف برق صرفه جویی نمود

وی در ادامه افزود: مدیریت این برنامه با سامانه تله متری انجام گرفته است وبا پیاده کردن این راهکار در مجتمع آبرسانی رکن آباد می توان ماهیانه تا مبلغ 10.000.000 ریال در هزینه برق مصرفی صرفه جویی نمود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران