شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

خانه> تعرفه آب بها

تعرفه های آب و فاضلاب طبق آخرین بخشنامه(سال 92)

تبصره 1: صورتحساب ماهانه هر سطح مصرف ، با اعمال قیمت مناسب به مازاد برای مصارف مربوط به پله های مختلف ، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 2: صورتحساب ماهانه شامل بهای آب ، خدمات دفع فاضلاب و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود .

تبصره 3: کارمزد خدمات دفع فاضلاب بر مبنای میزان آب مصرفی مشترک محاسبه و دریافت خواهد شد . حجم فاضلاب واحدهایی که از منابع آب مستقل (خارج از شبکه) استفاده می نمایند ، براساس برآورد کارشناس شرکت مشخص می گردد.

تبصره 4: جداول ضریب قیمتی آب بهای شهرهای مختلف به شرح پیوست شماره(یک) تعیین می گردد.

تبصره 5: نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها و ایستگاههای توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر دوازده (12) ریال تعیین می گردد.

تبصره 6: حداقل هزینه ماهانه خدمات دفع فاضلاب در شهر تهران معادل 25000 ریال و در سایر شهرها معادل 8000 ریال تعیین می گردد.

تبصره 7: در ماههای گرم سال (خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور) ، بیست(20) درصد به نرخ مصارف غیر خانگی افزوده می گردد.

تبصره 8: قیمت فروش آب برای موارد خاص ( مانند فروش به کشتی ها ، شناورها و موارد مشابه ) ، با تصویب هیئت مدیره شرکت تعیین می گردد . همچنین به هیئت مدیره شرکت اجازه داده می شود قیمت آب (تحویل عمده) به مناطق آزاد را با توجه به صرفه و صلاح شرکت ، شیوه تامین آب و با در نظر گرفتن متوسط قیمت های دریافتی قبل از اجرای طرح ، تعیین نماید.

تبصره 9: تشخیص طبقه مصرفی مشترک در بخش خانگی ، براساس متوسط مصرف یک دوره سی روزه خواهد بود.

تبصره 10: در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر ، بهای آب مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت ، پرداخت نمایند) و شرایط این تبصره در قرارداد مشترک درج شده باشد کلیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، براساس ضرایب زیر محاسبه می گردد.

ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند :

 ( تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب 30000)/3000

ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت ، پرداخت می نمایند:

((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت ) 1000)

تبصره 11: قیمت های ابلاغ شده برای مصارف تا سقف ظرفیت قراردادی است . شرکت موظف است برای مشترکین غیر خانگی با مصرف بیش از ظرفیت قراردادی (ظرفیت مندرج در قرارداد واگذاری انشعاب) ، ضمن محاسبه و دریافت بهای مصارف مازاد (نسبت به ظرفیت قراردادی) با تعرفه آب آزاد و بنائی ، برای یک دوره اخطار کتبی صادر و در صورت استمرار عدول از ظرفیت قراردادی ، نسبت به قطع جریان آب اقدام نماید.

تبصره 12: هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب خانگی و غیر خانگی ، کماکان براساس آخرین ابلاغیه وزارت نیرو محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره 13: مفاد آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکتهای آب و فاضلاب ، جزء جداناپذیر این ابلاغیه بوده و لازم الاجرا می باشد.

قیمت آب روستائی

قیمت آب مصارف خانگی در پله های مختلف مصرف :

قیمت نسبت به مازاد

(متر مکعب /ریال)

(3)

متوسط قیمت طبقه

(مترمکعب/ریال)

(2)

میزان آب مصرفی ماهانه

(مترمکعب)

(1)

322

322

5≥x < 0

479

391

10≥x < 5

527

426

15≥x < 10

788

495

20 ≥x < 15

1237

577

25 ≥x < 20

1431

697

30 ≥x < 25

1960

883

35 ≥x < 30

2703

1104

40 ≥x < 35

4400

1410

40> x

 

 

قیمت آب مصارف مشترکین غیر خانگی :

نوع کاربری

مصارف تحت پوشش

قیمت یک متر مکعب(ریال)

صنعتی

کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی دارای پروانه از مراجع ذیصلاح

4000

عمومی و دولتی

مراکز دولتی غیر آموزشی ، اماکن دیپلماتیک ، صدا و سیما، مراکز نظامی و انتظامی ، فضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی شهرکها و مجتمع های مسکونی

5000

آموزشی و اماکن مذهبی

مهد کودک ها ،کودکستان ها، مدارس ، دانشگاهها، باشگاههای ورزشی ، کتابخانه ها ، موزه ها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و حوزه های علمیه ، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه ، گلزار شهدا و بیمارستانهای آموزشی و مراکز درمانی بیماری های خاص و مساجد

1500

آزاد و بنائی

مصارف ساخت و ساز (بنایی) و فروش تانکرهای خدماتی

7500

تجاری

واحدهای تجاری،گرمابه ها ، نانوایی ها ، سایر مراکز خدمات غیر دولتی

6500

سایر

شیرهای برداشت عمومی و آتش نشانی

1000

 
 
 

 

 

نگارنده:پشتیبانی گروه دیبا

بازدید:8741